Sektorerna

Privat sektor

Det är främst tre källor som använts för att kartlägga den privata sektorn:
- data inköpt från Bolagsverket
- SCB:s RAMS (grov näringsgrensindelning utefter kön och utbildning)
- SCB:s kommunfakta.

Företagsledning
Kartläggningen av aktiebolagsstyrelser på kommunalnivå köps in från Bolagsverket. Från dessa filer har vi skapat en övergripande bild över styrelsernas könssammansättning på kommunnivå. Vi visar även ordförandeposten och verkställande direktörsposten utefter kön. Samtliga är registrerade aktiebolag i valda kommuner.

Företagstyp
Denna del har köpts in från SCB, tabellerna FTG21, NST22 och Företagare. Denna statistik visar kvinnor och mäns företagande (egna företagare, företagare i eget AB och antal anställda) i relation till antalet anställda.

Bransch
Branschsektionen visar en grov indelning av näringslivet i en kommun. Denna del har hämtats från SCB RAMS (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik). Uppdelningen visar män och kvinnor samt näringsgren i kombination med utbildning, och är även denna uppdelad på kön.
Ytterligare tabeller beställdes av SCB, så kallade FTG21 tabeller, som visade på bransch, utbildning och företagstyp.

Kommunal sektor

Materialet för att kartlägga den kommunala sektorn har hämtats främst från kommunerna. I vår kartläggning har vi att dela in den kommunala sektorn i två underområden. Den ena, som vi kallar ”Politiker”, kartlägger kommunernas politiska organisation efter politiskt uppdrag och kön. Vi visar kommunfullmäktiges ledamöter och ordförandeposten, kommunstyrelsens ledamöter och ordförandeposten, nämnderna och ordförandeposten. 

Politiker
Data har här samlats antingen direkt från kommunen eller via Statistikboken ”Om kvinnor och män i Västra Götaland”.

Förvaltningen
Statistiken som belyser tjänstemän på chefsnivåer har inhämtats främst från kommunernas personalavdelning. Vi får könsuppdelad information om förvaltningschefer, avdelningschefer, verksamhetschefer och enhetschefer. Cheferna i förvaltningen sorteras därför in i någon av de två kategorierna; ”förvaltningschef ”och övriga ”chefer i förvaltningen”.

Kartläggningen av arbetare och tjänstemän är inhämtad från kommunernas personalavdelning. Vi utgår från en Arbetsidentifikation (AID) som kommunerna använder sig av för att kartlägga lönen. 

Ideell sektor

Vi inhämtar information från kommunerna om fördelning av bidrag till föreningar samt kontaktuppgifter för den enkätundersökning vi gör där vi får svar på frågor gällande styrelsens sammansättning, medlemmar samt funktionärer.

Skriv ut E-post