Mål för jämställdheten

I februari 2012 lanserade Statistiska Centralbyrån (SCB) en jämställdhetsportal som visade indikatorer för att mäta de nationella jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetskartan har tagit sin utgångspunkt i vissa av dessa olika indikatorer som finns på kommunal nivå och inte enbart på nationell nivå.  I många fall finns samma eller liknande statistik på båda plan, i vissa fall har vi fått hitta andra indikatorer, och i andra fall har vi skapat vår egen statistik då det vi vill undersöka ännu inte mätts och kvantifierats, exempelvis för kartläggning av föreningslivet.

Vi har främst använt oss av följande material:

- Om kvinnor och män i Västra Götalands län – produktion av SCB, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen. 
- SCB Kommunfakta, den senaste upplagan finns på SCBs hemsida.
- SCB Registerbaserad Arbetsmarknadsstatistik.
- Inköpta filer från Bolagsverket.
- Data från egen kartläggning.
- Information från kommunernas personalavdelning.

Jämställdhetspolitiskt mål 1:

Indikator: representation av föreningslivet 

- uttag av egen insamlad data från enkätundersökningen.

Indikator: Representation i näringslivet
- representation i aktiebolagsstyrelser, Bolagsverket
- representation i kommunala bolag, bolagens hemsidor

Indikator: Representation i politiken
- information som har inhämtats från kommunerna via mail, deras hemsida eller från statistikboken ” Om kvinnor och män i Västra Götalands län” 

Jämställdhetspolitiskt mål 2:

Indikator: Förvärvsarbete
Förvärvsarbete, SCB, Registerbaserad Arbetsmarknadsstatistik
Förvärvsarbete efter sektor, Kommunfakta SCB, den senaste utgåvan
Egna företagare, Om kvinnor och män i Västra Götalands län.
Arbetssökande, Om kvinnor och män i Västra Götalands län.
Pendling till arbete, Om kvinnor och män i Västra Götalands län.
Yrken, Om kvinnor och män i Västra Götalands län.

Indikator: Inkomst
Sammanräknad förvärvsinkomst, Om kvinnor och män i Västra Götalands län.
Disponibel inkomst för familjer, Om kvinnor och män i Västra Götalands län.
Hushåll med ekonomiskt bistånd, Om kvinnor och män i Västra Götalands län.
Pensionssparande, Om kvinnor och män i Västra Götaland län, Indikatorn har upphört from 2015 pga politisk ändring av pensionssparandet.

Indikator: Utbildning
Befolkningens utbildningsnivå, Om kvinnor och män i Västra Götalands län (SCB).

Jämställdhetspolitiskt mål 3

Indikator: Omsorg om barnen
Användning av föräldraförsäkringen, Om kvinnor och män i Västra Götalands län (SCB).

Indikator: Obetalt arbete
Tid för obetalt arbete för personer 20-64 år efter aktivitet , Tidsanvändningsundersökningen (TAU),
Genomsnittlig tidsanvändning för personer i åldern 20-64 år under ett vanligt vardagsdygn, Tidsanvändningsundersökningen(TAU),
Här har vi, som enda undantag från regeln, valt att ta in statistik som inte är baserad på ett kommunalt urval, utan på ett nationellt. Vi vill ha något ytterligare som kan belysa skillnader i det obetalda hemarbetet, och denna tidsandanvändningsundersökning visar detta på ett tydligt sätt.

Jämställdhetspolitiskt mål 4

Indikator: Anmälda brott
Denna statistik har hämtats från Brottsförebyggande rådets hemsida.

Statistiken över anmälda brott är omfattande och detaljerad. Urvalet har här framförallt baserats på statistikens relevans ur ett jämställdhetsperspektiv och i de flesta fall är brottet direkt könsrelaterat. 

Skriv ut E-post