• Start
  • Källor
  • Kartläggning av föreningslivet i samarbetskommunerna

Kartläggning av föreningslivet i samarbetskommunerna

Det saknas offentlig information om hur föreningslivet är organiserat ur ett jämställdhetsperspektiv på lokal och regional nivå. Av det skälet gör vi en egen enkätun­dersökning där vi ställer frågor i syfte att kartlägga såväl organisationens struktur som verksamhetens målgrupper för att se i vilken utsträckning offentliga medel fördelas till kvinnor och män.

Den ideella sektorn är intressant i många avseenden. Många invånare är engagerade i en eller flera föreningar och det är en social mötesplats för många. Inom föreningarna for­mas både värderingar och normer på gott och ont. Dels genom att föreningarna vilar på en ideologisk grund och därigenom är värdegrundsbärande och dels genom att vara en social mötesplats där många medlemmar träffas och tillsammans utvecklar verksamheten. Föreningarna är ofta könssegregerade i sin verksamhet där flickor och pojkar, kvinnor och män tillhör olika föreningar och deltar i olika verksamheter. På så sätt speglar den ideella sektorn arbetsmarknaden i övrigt och bidrar även till att upprätthålla förståelsen av att kvinnor och män gör olika saker och har olika intressen. Föreningslivet kan därigenom förstärka en könssegregerad förståelse av samhället och bidra till ojämställdhet även utan­för föreningens egen verksamhet.

Genom att vara en mötesplats utanför de ordinarie strukturerna erbjuder föreningslivet också möjligheter till andra kontakter och nätverk som kan ha ett mervärde för de egna utvecklingsmöjligheterna. De allra flesta som deltar i den ideella sektorns många aktivi­teter sitter på flera stolar, vilket är värdefullt för utbyte av erfarenheter och kunskaper. Många styrelseledamöter, funktionärer och medlemmar skapar nätverk och af­färskontakter, vilket också kan påverka beslut och verksamheter inom respektive arbets­område och bli en plattform för maktutövande i dolda skuggstrukturer (Lindgren, Gerd, De diskreta nätverken 2010). Samtidigt finns också deras erfarenheter från arbetslivet med som ramar och normer i föreningslivet. Vi ser att det är vanligt förekommande att samma könssegregerade rollfördelning mellan kvinnor och män förekommer i föreningslivet som i yrkeslivet. Det är ofta som ordförande är en man och likaså vice ordförande, trots att det är 50/50 mellan könen bland ledamöterna. På samma sätt ser vi att sekreteraruppgiften of­tast innehas av en kvinna. Kassörsuppdraget har numera en mer könbalanserad fördelning

Definition av den ideella sektorn

Enligt en SOU från 1993 från Socialtjänstkommittén (SOU 1993:83), som har varit ledande i andra studier vad gäller definitionen av den ideella sektorn, definieras frivilligorganisationer inom den ideella sektorn som:

  • har bildats utifrån gemensamma idéer eller intresse
  • har en viss offentlig karaktär och någon slags organisatorisk form
  • kan bildas och upplösas utan beslut från myndighet
  • bygger på frivillig anslutning och ett personligt medlemskap i någon form
  • inte syftar till privat ekonomisk vinst

Organisationerna är frivilliga genom att de, utan uppmaning från myndighet, engagerar sig praktiskt i olika sociala samhällsområden. De är också frivilliga eftersom de medlemmar som vänder sig till dessa organisationer väljer att delta i de verksamheter som organisationen anordnar.

Skriv ut E-post