Källor och material

Detta projekt har ända sedan starten handlat om att presentera information om jämställdhet med kommunen som geografisk enhet. I Framtagandet av statistik har därför två faktorer varit tvungna att samvariera för att skapa rätt underlag för kartläggningen; kön och kommun. Så är dock sällan fallet i den statistik som idag finns samlad, vilket har begränsat tillgången på data. Mycket statistik återfinns enbart på nationell nivå och en hel del statistik har därför i konsekvensens namn inte tagits med. Tidsanvändningsundersökningen i jämställdhetsmål 3 visas på nationell nivå och är projektets enda exempel på undantag från regeln. Här behövdes mer data och denna statistik illustrerade tydligt fördelningen av hemmets obetalda arbete.

Uppdelningen på 3 sektorer innebar ytterligare svårigheter då tillgänglig data sällan kartläggs utefter sektorer. Bristen på statistik var tydligast i den Ideella sektorn där vi tvingades genomföra en egen kartläggning via enkäter till föreningar för att kunna skapa en jämförande bild.

Övervägande del av materialet har inhämtats från SCB.

Skriv ut E-post