Det obetalda arbetet

Män och kvinnor i yrkesverksamma åldrar använder cirka en tredjedel av dygnets timmar på arbete. Fördelningen mellan betalt och obetalt arbete skiljer sig dock åt mellan könen. En man utför i genomsnitt i större utsträckning avlönat arbete utanför hemmet medan kvinnor i genomsnitt arbetar fler timmar än mannen  med obetalt hemarbete. I SCBs tidsanvändningsundersökning framkommer att kvinnor arbetar i genomsnitt 5 timmar och 36 minuter mer i veckan med det obetalda arbetet. Undersökningen har genomförts vid två tidigare tillfällen, vilket möjliggör jämförelse och möjlighet att skönja trender. Störst förändring, jämfört med under­sökningen 1990/1991, visar kvinnornas fördelning av arbetstiden. Samtidigt som de har minskat sin tid för obetalt arbete har de ökat sitt betalda arbete med ungefär en halvtimme en genomsnittlig dag. För männen är förändringen motsatt. De har minskat sin betalda arbetstid med mer än 30 minuter en genomsnittlig dag, samtidigt som de ägnar några enstaka minuter mer åt det obetalda arbetet idag jämfört med för 20 år sedan. År 1990/91 gjorde kvinnorna i genom­snitt 62 procent av det obetalda arbetet. År 2000/01 var motsvarande siffra cirka 60 pro­cent och år 2010/11 var den 56 procent. Ur ett jämställdhetsperspektiv går alltså trenden åt rätt håll även om det fortfarandet är en signifikant skillnad mellan könen när det gäller föredelningen av det obetalda hemarbetet.

Källa:
- Mäns hushållsarbete ökar - men kvinnorna gör fortfarande mest hemma, Rapport av SCB

Skriv ut E-post